Tingimused

Sisukord

Artikkel 1 - Definitsioonid
Artikkel 2 - Informatsiooni Jungle Gym B.V. kohta
Artikkel 3 - Rakendusala
Artikkel 4 - Pakkumine
Artikkel 5 -Kokkulepe
Artikkel 6 - Taganemisõigus
Artikkel 7 - Kliendi kohustused järelemõtlemisaja jooksul
Artikkel 8 - Kliendi taganemisõiguse rakendamine ja kulud
Artikkel 9 - Jungle Gym'i kohustused taganemise korral
Artikkel 10 - Taganemisõiguse välistamine
Artikkel 11 - Hind
Artikkel 12 - Vastavus ja lisagarantii
Artikkel 13 - Kohaletoimetamine ja täitmine
Artikkel 14 - Jätkuva täitmisega kokkulepe - kestus, lõpetamine ja pikendamine
Artikkel 15 - Maksmine
Artikkel 16 - Kaebuse esitamise protseduur
Artikkel 17 - Vaidlused
Artikkel 18 - Lisanduvad või muutuvad sätted

Artikkel 1 - Definitsioonid

Käesolevates üldtingimustes kannavad järgnevad terminid alljärgnevaid tähendusi:

 1. Lisakokkulepe on kokkulepe, millega klient omandab tooted vahemaakokkuleppega kooskõlas ja need tooted tuuakse kohale Jungle Gym B.V. või kolmanda osapoole poolt, vastavalt selle kolmanda osapoole ja Jungle Gym B.V. omavahelisele kokkuleppele.
 2. Järelemõtlemisaeg on periood, mille kestel võib klient kasutada oma tootest taganemise õigust.
 3. Klient on füüsiline isik, kes nende kasutustingimuste kontekstis ei tegutse oma äri-, kaubandusliku või professionaalse tegevusega seotud eesmärkidega seoses.
 4. Päev on kalendripäev.
 5. Jätkuva täitmisega kokkulepe on kokkulepe toimetada kohale kaupu ettemääratud perioodi jooksul.
 6. Kirjalikku taasesitamist võimaldav vahend on ükskõik milline vahend, sealhulgas e-kiri, mis võimaldab kliendil või Jungle Gym B.V.-l salvestada temale suunatud informatsiooni viisil, mis muudab tulevase konsulteerimise ja kasutamise võimalikuks perioodi jooksul, mis vastab teabe saatmise eesmärgile ja tagab võimaluse salvestatud informatsiooni võimaluse korral seda muutmata taasesitada.
 7. Taganemisõigus on kliendi võimalus järelemõtlemisaja jooksul taganeda jätkuva täitmise kokkuleppest.
 8. Jungle Gym B.V. on ettevõte, mis pakub distantsilt klientidele kaupu.
 9. Vahemaakokkulepe on kokkulepe, mille on Jungle Gym B.V. ja klient omavahel sõlminud distantsilt müüdavate toodete organiseeritud süsteemi mahus, kus ainsa või lisasuhtlusvahendina kokkuleppe sõlmimiseks kasutatakse üht või enamat kaugsuhtlustehnoloogiat.
 10. Standardne taganemisankeet on Euroopa standardne taganemisankeet, mis on välja toodud artiklis 6.
 11. Kaugsuhtlustehnoloogia on vahend, mida kasutatakse kokkuleppe sõlmimiseks juhul, kui klient ja Jungle Gym B.V. ei ole samal ajal samas kohas.

Artikkel 2 - Informatsiooni Jungle Gym B.V. kohta

Jungle Gym B.V.
Valschermkade 18
NL-1059 CD Amsterdam
Holland
Phone: + 31 (0) 85444100
E-mail: [email protected]
CoC: 33 260625
Käibemaksukohustuslase registrinumber: NL 8137.81.887.B06

Artikkel 3 – Rakendusala

 1. Need üldtingimused rakenduvad igale pakkumisele, mille Jungle Gym B.V. teeb ja vahemaakokkuleppele, mille Jungle Gym B.V. ja klient omavahel sõlmivad.
 2. Enne vahemaakokkuleppe sõlmimist teeb Jungle Gym B.V. nende üldtingimuste sisu saadavaks tasuta ja esimesel võimalusel. Juhul, kui mõistlikke pingutusi tehes on võimalik, näitab Jungle Gym B.V. seda, kuidas käesolevaid üldtingimusi tõlgendada tuleks ja kohustub soovi korral käesolevad üldtingimused tasuta kliendile saatma enne vahemaakokkuleppe sõlmimist.
 3. Kui vahemaakokkulepe sõlmitakse elektrooniliselt, siis võidakse enne vahemaakokkuleppe sõlmimist saata üldtingimused, erinevalt eelmises lõigus sätestatust, kliendile ka elektrooniliselt viisil, mis võimaldab kliendil salvestada üldtingimused kirjalikku taasesitamist võimaldavale andmekandjale. Juhul, kui see on mõistlikute asjaolude korral võimalik, täpsustatakse, kus on võimalik käesolevaid üldtingimusi elektrooniliselt näha ja üldtingimused saadetakse kliendile tasuta, kas kasutades elektroonilisi vahendeid või muid vahendeid, enne seda, kui vahemaakokkulepe sõlmitakse.
 4. Juhul, kui lisaks käesolevatele üldtingimustele rakenduvad ka spetsiifilised tootega seotud tingimused, siis kohandatakse neile vastavalt ka teist ja kolmandat artiklit. Tingimuste vastuolulisuse korral saab klient alati apelleerida rakenduvale sättele, mis tema jaoks kõige sobivam on.

Artikkel 4 - Pakkumine

 1. Kui pakkumine on tehtud piiratud ajaks või rakenduvad kindlad tingimused, siis mainitakse seda pakkumuse juures sõnaselgelt.
 2. Pakkumine sisaldab täpset ja täielikku pakutavate toodete kirjeldust. Kirjeldus on piisavalt detailne, et võimaldada kliendil adekvaatselt tooteid hinnata. Kui Jungle Gym B.V. kasutab pakkumise juures pilte, siis on need pakutavate toodete ja/või teenuste tõetruud kujutused. Pakkumust tehes sooritatud ilmselged vead või eksimused ei ole Jungle Gym B.V. jaoks siduvad kohustused.
 3. Kõik pakkumised sisaldavad sellist informatsiooni, et kliendi jaoks on selge, millised õigused ja kohustused on seotud pakkumisega nõustumisega.

Artikkel 5 - Kokkulepe

 1. Lähtuvalt artiklis 4 sätestatust, muutub kokkulepe kehtivaks siis, kui klient on pakkumise vastu võtnud ja täitnud selles ette nähtud tingimused.
 2. Kui klient võttis pakkumise vastu elektroonilisi vahendeid kasutades, siis kohustub Jungle Gym B.V. saatma selle kohta aegsasti kinnituskviitungi, milles on ära märgitud see, et pakkumine on vastu võetud elektroonilisi vahendeid kasutades. Nii kaua, kuni mainitud nõustumise kohast kviitungit ei ole kinnitatud, võib klient kokkuleppe tühistada.
 3. Kui kokkulepe on sõlmitud elektrooniliselt, siis kohustub Jungle Gym B.V. rakendama elektrooniliste andmete liikumise turvalisuse ja turvalise veebikeskkonna tagamiseks vajalikke tehnilisi ja organisatsioonilisi turvameetmeid. Kui klient saab teostada makse elektrooniliselt, siis kohustub Jungle Gym B.V. järgima sobilikke turvameetmeid.
 4. Jungle Gym B.V. võib saedusega määratud korras koguda informatsiooni kliendi võime kohta täita oma maksekohustusi, saades lisaks teada ka kõik asjaolud ja tegurid, mis on olulised selleks, et vahemaakokkulepet vastutustundlikult sõlmida. Kui selle uurimise tulemusena selgub, et Jungle Gym B.V.-l on mõjuvaid põhjuseid kokkuleppe mitte sõlmimiseks, siis on tal seaduse alusel õigus keelduda tellimuse täitmisest või paluda kliendilt täiendavaid andmeid, või lisada kokkuleppe rakendamisele eritingimusi.
 5. Enne toote kohaletoimetamist saadab Jungle Gym B.V. kirjalikus või kliendi jaoks kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, koos tootega välja järgneva informatsiooni:
  1. Jungle Gym B.V. ärikontori aadress, kuhu klient võib igasuguste kaebuste olemasolul pöörduda;
  2. tingimused ja viisi, kuidas klient saab rakendada oma tootest taganemise õigust või nii nagu võib juhtuda, selge informatsiooni selle kohta, miks kliendil säärast õigust pole;
  3. informatsiooni, mis on seotud olemasolevate müügijärgsete teenuste ja garantiidega;
  4. toote hinna, millesse on arvestatud kõik maksud; juhul, kui esinevad kohaletoimetamis- ja maksekulud, siis ka need kulud, vajaduse korral ka vahemaakokkuleppe rakendamise kulud;
  5. kliendi taganemisõiguse korral standardne ankeet, mille alusel on kliendil oma õigust teostada.

Artikkel 6 - Taganemisõigus

 1. Klient saab toote ostulepingu, ilma omapoolseid põhjendusi andmata, tühistada 14-päevase järelemõtlemisaja jooksul. Jungle Gym B.V. võib kliendilt pärida taganemise põhjust, kuid ei saa klienti omapoolset põhjust (põhjuseid) esitama kohustada.
 2. Punktis 1 viidatud järelemõtlemisaeg algab päevast, mil klient või tema poolt eelnevalt määratud kolmas osapool, kellele toode kohale toimetatakse, selle kätte saab, või;
  1. kui klient on tellinud sama tellimusega mitu erinevat toodet, siis algab järelemõtlemisaeg sellest päevast, millal tema või tema poolt määratud kolmas osapool viimase toote kätte saab. Jungle Gym B.V. võib keelduda mitme toote kohaletoimetamisest erinevatel kuupäevadel, eeldusel, et firma klienti sellest tellimisprotsessile eelnevalt sõnaselgelt informeerib.
  2. juhul, kui toote kohaletoimetamine koosneb mitmest partiist või osast, siis algab järelemõtlemisaeg päevast, mil klient või tema poolt volitatud kolmas isik on saanud kätte toote viimase partii või osa.
  3. Kokkuleppe korral, mille järgi kindla perioodi jooksul tuuakse kliendile regulaarselt tooteid, algab järelemõtlemisaeg päevast, mil klient või tema poolt määratud kolmas isik sai esimese toote kätte.

Laadige alla taganemisankeet

Artikkel 7 - Kliendi kohustused järelemõtlemisaja jooksul

 1. Selle perioodi jooksul kohustub klient toodet ja selle pakendit hoolikalt käsitsema. Toode tuleb tagastada samas seisundis, see peab olema täielik, kahjustamata ja algses avamata pakendis. Peamine idee seisneb selles, et klient võib toodet käsitseda ja inspekteerida ainult sellisel viisil, nagu ta teeks seda toodet poes uurides.
 2. Klient on ainult vastutav tooteväärtuse kahanemise eest, mis on põhjustatud toote käsitsemisest viisil, mis ei ole punkt 1 järgi lubatud.
 3. Klient ei ole vastutav tooteväärtuse kahanemise eest siis, kui Jungle Gym B.V. ei ole talle enne kokkuleppe sõlmimist jaganud informatsiooni taganemisõiguse kohta.

Artikkel 8 - Kliendi taganemisõiguse rakendamine ja kulud

 1. Kui klient rakendab oma taganemisõigust, siis on ta kohustatud Jungle Gym B.V.-d sellest ühemõtteliselt teavitama, esitades standardse taganemisankeedi järelemõtlemisaja jooksul.
 2. Klient kohustub toote tagastama või selle toimetama Jungle Gym B.V. (volitatud esindajale) nii pea kui võimalik, kuid vähemalt 14 päeva jooksul alates punktis 1 viidatud ankeedi esitamisest. Seda pole tarvis teha, kui Jungle Gym B.V. on nõustunud tootele ise järgi tulema. Klient on igal juhul oma kohustuse täitnud, kui toode on enne järelemõtlemisaja lõppemist tagastatud.
 3. Klient kohustub toote tagastama koos kõigi lisadega selle algses seisukorras ja pakendis ning vastavuses mõistlikele ja selgetele juhistele, mida Jungle Gym B.V. jaganud on.
 4. Taganemisõiguse korrektse ja aegsa kasutamise risk ja tõestamiskohustus langeb kliendile.
 5. Klient kohustub kandma toote tagastamisega seotud otsesed kulud.
 6. Kui klient rakendab oma taganemisõigust, siis lõppevad kõik ülejäänud asjasse puutuvad kokkulepped.

Artikkel 9 - Jungle Gym'i kohustused taganemise korral

 1. Kui Jungle Gym B.V. teeb võimalikuks taganemisest teada andmise elektroonilisi vahendeid kasutades, kohustub ta aegsasti saatma avalduse kättesaamise kohta kinnituse.
 2. Jungle Gym B.V. tagastab kõik kliendilt saadud maksed, sealhulgas Jungle Gym B.V. poolt kantud kohaletoimetamiskulud kaupade kliendini toimetamiseks, nii pea kui võimalik, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul päevast, mil klient teavitas Jungle Gym B.V.-d oma taganemisõiguse kasutamisest. Välja arvatud juhul, kui Jungle Gym B.V. teeb ettepaneku tulla tootele ise järgi, võib ta oodata maksete tagastamisega nii kaua, kuni on toote kätte saanud, või nii kaua, kuni klient on tõestanud, et on toote tagastanud, emb-kumb olukord esimesena saabub.
 3. Jungle Gym B.V. kohustub kasutama sama makselahendust nagu klient, välja arvatud juhul, kui klient nõustub teistsuguse meetodi kasutamisega. Ostusumma kliendile tagastamine on kliendi jaoks tasuta.
 4. Kui klient valis kauba kohaletoimetamiseks omal soovil kallima meetodi kui kõige odavam standardne kohaletoimetamislahendus, siis ei ole Jungle Gym B.V. kohustatud tagastama kallima võimaluse valimisest tingitud lisakulusid.

Artikkel 10 - Taganemisõiguse välistamine

Jungle Gym B.V. saab järgnevate toodete korral taganemisõiguse võimaldamata jätta, kuid seda ainult juhul, kui ta teavitas klienti sellest pakkumise tegemise ajal selgelt või igal juhul aegsasti enne kokkuleppe sõlmimist.

 1. Tooted, mille hind on sõltuv finantsturgude kõikumistest, mille üle Jungle Gym B.V.-l ei ole kontrolli ja mis võivad taganemisaja jooksul esineda;
 2. Kokkulepped, mis on sõlmitud avaliku oksjoni ajal. Avalik oksjon on defineeritud kui müügimeetod, mille korral Jungle Gym B.V. pakub oma tooteid kliendile, kes on isiklikult kohal või kellel on võimalus olla isiklikult oksjoni ajal kohal oksjonipidaja juhtnööride alusel ning tingimuste alusel, mille kohaselt oksjoni võitja on kohustatud võidetud tooted ära ostma.

Artikkel 11 - Hind

 1. Pakutud tootehindu ei tõsteta pakkumises määratud kehtivusperioodi jooksul, hinnad võivad muutuda ainult käibemaksumäärade muutumise tõttu.
 2. Erinevalt eelmises punktis sätestatust, võib Jungle Gym B.V. pakkuda tooteid, mille hind on sõltuv finantsturgude kõikumistest, mis ei ole Jungle Gym B.V. kontrolli all, muutuvate hindadega. Pakkumine peab sellisel juhul sätestama võimaluse, et toote hind muutub kõikumiste tõttu ning seega on kirjeldatud hinnad hinnasihid.
 3. Kõigi pakutavate toodete hinnad sisaldavad käibemaksu.

Artikkel 12 - Kokkuleppe täitmine ja lisagarantii

  Hoiatused:
  Ainult koduseks kasutamiseks.
  Ainult välisruumides kasutamiseks.
  Maksimaalne kasutaja kaal on 50 kg.
  Ei ole sobiv alla kolmeaastastele lastele.
  Sobib kolme kuni kümneaastastele lastele.
  Maksimaalne kasutajate arv (vaadake tootelehte).

  1. Jungle Gym B.V. garanteerib selle, et tooted vastavad kokkuleppe tingimustele, spetsifikatsioonid on leitavad pakkumisest, mõistlike kasutustingimuste ja/või vastupidavusega ning olemasolevatele õigusnormidele ja/või valitsuse regulatsioonidele kokkuleppe sõlmimise päeval.
  2. Jungle Gym B.V. pakub lisagarantiid, mis näeb ette, et tema varustaja, tootja või importija tegevus ei mõjuta kunagi kliendi õigusi ega võimalusi kohustada Jungle Gym B.V.-d oma kohustuste täitmise võimetuse korral neid siiski täitma.
  3. "Lisagarantii" rakendub igale Jungle Gym B.V. või tema varustaja, importija ja tootja kohustusele, mille käigus ükskõik millisel neist isikutest tekivad kindlad õigused ja kohustused kliendi ees. Säärane garantii on laialdasem, kui seaduse alusel oma lepinguliste kohustuste täitmata jätmise korral üldiselt.

  Artikkel 13 - Kohaletoimetamine ja täitmine

  1. Jungle Gym B.V. kohustub tellimuste kinnitamise ja tootetellimuste täitmise ajal olema võimalikult hoolikas.
  2. Kohaletoimetamise aadress on aadress, mille klient on Jungle Gym B.V.-le edastanud.
  3. Käesolevate üldtingimuste artikkel 4 sätete tähelepanelikust järgimisest johtub, et Jungle Gym B.V. kohustub täitma vastuvõetud tellimused mõistliku aja jooksul, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul, välja arvatud juhul, kui on kokku lepitud teistsuguses kohaletoimetamisajas. Kui kohaletoimetamine hilineb või tellimust pole võimalik täielikult või osaliselt täita, siis informeeritakse klienti sellest 30 päeva jooksul tellimuse esitamisest. Sellistel juhtudel on kliendil õigus kokkulepe tasuta tühistada ja saada hüvitatud oma kulutuste eest.
  4. Pärast tehingu tühistamist vastavalt eelnevale punktile, kohustub Jungle Gym B.V. aegsasti tagastama kliendi tehtud makse.
  5. Toodete kaotamise ja/või kahjustamise riski kannab kliendi või tema eelnevalt sõnaselgelt määratud esindajani toimetamise ajani Jungle Gym B.V.

  Lõpetamine::

  1. Klient võib igal ajal lõpetada kokkuleppe, mis on sõlmitud kindlaks määramata ajaks ja mille alusel toimub toodete regulaarne kohaletoimetamine. Seda tuleb teha kokkuleppe lõpetamise reegleid järgides ja vähemalt ühekuise etteteatamisega.
  2. Klient võib igal ajal lõpetada kindlaks ajaks sõlmitud kokkuleppe, mille alusel toimub toodete regulaarne kohaletoimetamine kokkuleppe kestuse ajal. Seda tuleb teha kokkuleppe lõpetamise reegleid järgides ja vähemalt ühekuise etteteatamisega.
  3. Klient saab eelnevates punktides mainitud kokkulepped tühistada:
   - igal ajal, lepingu lõpetamine ei ole piiratud kindla aja või ajaperioodiga;
   - vähemasti samas vormis nagu leping sõlmiti;
   - igal ajal sama teatisega nagu Jungle Gym B.V. on iseendale sätestanud.

  Pikendamine:

  1. Kindlaks ajaperioodiks sõlmitud lepingut, mille alusel toimub toodete regulaarne kohaletoimetamine, ei saa automaatselt pikendada või uuendada fikseeritud perioodiks.
  2. Kindlaks ajaperioodiks sõlmitud lepingut, mille alusel toimub toodete regulaarne kohaletoimetamine, on võimalik vaikimisi pikendada vaid määramata ajaperioodiks, kui klient seda lepingut ühekuise etteteatamisega ükskõik mis ajal ei lõpeta.

  Kestus:

  1. Kui lepingu kestus on pikem kui aasta, siis võib klient kokkuleppe igal ajal tühistada vähemalt ühekuise etteteatamisega, välja arvatud juhul kui mõistlikkus ja õiglus takistavad kokkuleppe lõpetamist enne kokkulepitud aega.

  Artikkel 15 - Maksmine

  1. Välja arvatud juhul, kui kokkuleppes või lisatingimustes on teistmoodi sätestatud, tuleb kliendi poolt makstavad summad tasuda 14 päeva jooksul pärast järelemõtlemisaega või selle aja puudumisel 14 päeva jooksul kokkuleppe sõlmimisest. Kokkuleppe puhul, mille alusel osutatakse teenust, algab 14-päevane periood päevast, mil klient sai kätte kinnituse kokkuleppe sõlmitusest.
  2. Klientidele tooteid müües ei ole lubatud soovida ettemakset, mis on suurem kui 50%. Kui ettemakses on kokku lepitud, siis ei või klient võtta mingit õigust tellimuse alusel pakutavale teenusele (teenustele) enne kokkulepitud ettemakse tasumist.
  3. Kliendil on kohustus Jungle Gym B.V.-d aegsasti informeerida võimalikest ebatäpsustest saadud makseandmetes.
  4. Kui klient ei ole oma maksekohustust (maksekohustusi) aegsasti täitnud ja Jungle Gym B.V. on kliendile öelnud, et ta makse on hilinenud ja võimaldanud kliendil maksekohustuse tasumiseks saada 14 lisapäeva, on klient kohustatud maksma makstavalt summalt normintressi ja Jungle Gym B.V.-l on õigus küsida kliendilt õigusvälise maksekogumise kulude katteks hüvitust. Need õigusvälise maksekogumise kulud ei ületa kuni 2 500 euro korral 15% maksmata summast, järgneva 2 500 euro korral 10% ja järgmise 5000 euro pealt 5%, minimaalne kulu on 40 eurot. Jungle Gym B.V. võib eelmainitud summadest ja protsentidest kliendi kasuks kõrvale kalduda.

  Artikkel 16 - Kaebuse esitamise protseduur

  1. Jungle Gym B.V. on klienti piisavalt teavitanud olemasolevast kaebuse esitamise protseduurist ja tegeleb kaebusega vastavalt sellele protseduurile.
  2. Kaebused kokkuleppe täitmise kohta tuleb mõistliku aja jooksul, täielikult ja selge kirjeldusega esitada Jungle Gym B.V.-le pärast seda, kui klient on defektid avastanud.
  3. Jungle Gym B.V.-le esitatud kaebustele tuleb vastata 14-päevase perioodi jooksul pärast teate saamist. Juhul, kui kaebusega tegelemine nõuab pikemat aega, kohustub Jungle Gym B.V. vastama 14 päeva jooksul teatele omapoolse vastusega, indikeerides seda, et kliendile saadetakse ka detailsem vastus.
  4. Kui kaebust ei ole võimalik mõistliku aja või kolme kuu jooksul ühiste konsultatsioonide käigus pärast kaebuse esitamist lahendada, siis tekib vaidlus, mida on võimalik lahendada juriidiliste vaidluste lahendamise reegleid järgides.

  Artikkel 17 - Vaidlused

  Kokkulepped Jungle Gym B.V. ja kliendi vahel, millele need üldtingimused rakenduvad, kuuluvad reguleerimisele vaid Hollandi seadustega.

  Artikkel 18 - Lisanduvad või muutuvad sätted

  Käesolevate üldtingimuste lisasätted ja/või tingimuste muudatused ei tohi olla loodud kliendi kahjuks ja peavad olema kirja pandud kirjalikus vormis või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

Copyright © 2005 - 2019 Jungle Gym B.V. All rights reserved.